اصول صحیح مراقبت از معلولین ونحوه جابجایی صحیح معلولین
اصول صحیح مراقبت از معلولین و نحوه جابجایی صحیح معلولین
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷
حرکات اصلاحی مکنزی وتاثیر آن بر بهبود درد کمر
حرکات اصلاحی مکنزی و تاثیر آن بر بهبود درد کمر
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷

متد های جدید و بروز فیزیوتراپی در دنیا

تیم تحلیلی آلتین مد / در این مقاله قصد داریم به جدید ترین روشهای  فیزیوتراپی مدرن بپردازیم لطفا تا آخر این مقاله ما را همراهی بفرمائید.

 فیزیوتراپی چیست؟

در این قسمت خلاصه کوتاهی در مورد علم  فیزیوتراپی و مفهوم فیزوتراپی خواهیم پرداخت .فیزیوتراپی شیوه‌ای از درمان بیماری‌ها و اختلالات عصبی-ماهیچه‌ای-اسکلتی با استفاده از تجهیزات مکانیکی، جریان‌های الکتریکی، مانورهای دستی، تمرینات ورزشی و عوامل فیزیکی دیگر است. در این روش‌ها از ورزش، نور، پرتوهای فرابنفش و فروسرخ، گرما و جریان برق استفاده می‌شود. فیزیوتراپی حیطه‌ای از پزشکی است که هدف آن پیشگیری از بیماری‌ها، درمان، توان‌بخشی، بالا بردن سطح سلامت و بهبود کیفیت زندگی افراد است.

واژهٔ فیزیوتراپی از «فیزیو» (= فیزیولوژیک، جسمانی و طبیعی) و «تِراپی» (= درمان) ساخته شده‌است. در بعضی از منابع، واژهٔ اصلی‌ای که کلمهٔ «فیزیوتراپی» ازآن گرفته شده‌است، physiological therapeutics می‌باشد. البته مداخلات درمانی در فیزیوتراپی بخش کوچکی از عملیات آن محسوب می‌شود. در فیزیوتراپی، هدف ارتقای عملکرد جسمانی بدن است. البته،با توجه به تداخل و ارتباط زیاد سیستم‌های بدن، درمان‌های فیزیوتراپی که توسط فیزیوتراپیست انجام می‌شود، مستقیم یاغیر مستقیم، باعث بهبود عملکرد دستگاه فیزیولوژیک نیز می‌شود؛ مثلاً فیزیوتراپی دستگاه تنفسی موجب بهبود درصد گازهای خون (دی‌اکسید کربن و اکسیژن) و تغییر میزان اسیدیتهٔ خون می‌شود،که به نوبهٔ خود،می‌تواند باعث بهبود سطح هوشیاری  گردد.

 

 

 

فیزیوتراپی

 فیزیوتراپیست کیست ؟

فیزیوتراپیست به  فردی می گویند  که این کار را انجام می دهد و ارتباط نزدیکی با پزشک متخصص دارد. این وظیفه فیزیوتراپ است که با بررسی علایم بیماران و وضعیت سلامتی آنها، مشکل بیمار را تشخیص داده و کار خود را آغاز کندفیزیوتراپیست . برنامه های توانبخشی را بر روی بیماران در طی جلسات مختلف انجام می دهد و روند پیشرفت بیمار در طی جلسات مختلف را بررسی می کند.

 

ماهیت فرایند های فیزیوتراپی

فیزیوتراپی، عملی است که تنها توسط یا با هدایت و نظارت یک فیزیوتراپیست صورت می‌گیرد و شامل : بررسی، تشخیص، برنامه ریزی درمانی، مداخله و ارزیابی است. همچنین ویژگی‌های فیزیوتراپی به سه دیدگاه بیمار نگر)Holistic(، غیر تهاجمی و دیدگاه سلامت ‌نگر تقسیم می شود.

بررسی (Assessment)

شــامـل معـاینـه ‌انفـرادی و گـروهـی نقـص‌هـای بـالقـوه یـا بـالفعـل، محـدودیـت‌ هـای عملکردی، ناتوانایی‌ها، یا سایر مشکلاتی که توسط گرفتن تاریخچه، غربال‌گری و همچنین با استفاده از آزمایش‌های خاص و اندازه گیری و ارزیابی نتایج معاینات از طریق آنالیز آن ها در چارچوب یک فرایند منطقی بالینی می‌توان به آن پی برد.

تشخیص (Diagnosis)

از معاینات و ارزیابی آن ها به دست می‌آید و بیانگر نتیجه حاصل از فرایند منطقی بـالـیـنـی اسـت. تـشـخـیـص مـمـکـن اسـت بـه صورت نقص حرکتی بیان شود یا شامل دسته‌های گوناگونی از آسیب‌ها، محدودیت‌های حرکتی، توانایی‌ها، ناتوانایی‌ها یا سندرم‌ها باشد.

برنامه ریزی (Planning)

برنامه ریزی با تعیین نیاز به مداخله آغاز می‌شود و معمولا به ایجاد برنامه‌ای برای مداخله ختممیشود که شامل اهداف نهایی قابل اندازه گیری که با خانواده بیمار یا فردی که از وی مراقبت می‌کند، قابل بحث است.

 

مداخله (Intervention)

مداخله ها انجام می‌شوند و برای رسیدن به اهداف توافق شده تغییر می‌یابند و می‌تواند شامل: درمان با دست،بهبود حرکتی، استفاده از وسایل فیزیکی، مکانیکی و الـکتریکی- درمانی، آموزش عملکرد، فراهم کردن وسایل کمکی و نحوه استفاده از آن‌ها، راهنمایی و ارائه مشورت به بیمار، مستند سازی، هماهنگی و ارتباطات باشد. مـداخـلات هـمـچـنـیـن مـمـکن است با هدف پیشگیری از آسیب‌ها، محدودیت‌های حرکتی، ناتوانی‌ها یا صدمات صورت گیرندکه در این صورت شامل بهبود و حفظ سلامتی، کیفیت زندگی و توانایی در تمام سنین و جمعیت‌ها است.

ارزیابی (Evaluation)

ارزیابی مستلزم انجام دوباره معاینات با هدف ارزیابی نتایج حاصل است. نقش فیزیوتراپیست در حوادث پیش‌‌بینی نشده وقوع حوادث وسیع با تلفات انسانی نیاز به آمادگی قبلی و مدیریت در هنگام وقوع حادثه را  دارد. لذا تمامی اعضای گروه‌های پزشکی باید آمادگی لازم جهت مقابله با وقوع حوادث پیش‌‌بینی نشده و عواقب آن را داشته باشند.  یکی از اعضای گروه پزشکی که از ابتدا در تمامی طول حادثه ‌تا توانبخشی حضور مستمردارد، فیزیوتراپیست است. حوادث غیرمترقبه به لحاظ زمانی به سه مقطع تقسیم می شود که تمامی گروه‌های پزشکی باید برای آن برنامه داشته باشند.فیزیوتراپیست‌ها نیز برای این مقاطع زمانی دارای برنامه خاصی هستند.
1) در محل: ‌حضور در محل که به دو مرحله زمانی24 ساعت اولیه و پس از آن تقسیم میشود. امداد و نجات آسیب دیدگان، ارزیابی آسیب‌های جسمی حادثه دیدگان، ارزیابی سامانه تنفسی- قلبی، مدیریت تخلیه بیمار و حمایت از دیگر اعضای گروه‌های پزشکی در صورت وقوع تروما از وظایف فیزیوتراپیست در این مرحله ‌است.

2) در بیمارستان:‌ حضور در بیمارستان است، سینه ای‌، تقویت عضلانی، کنترل درد از اهم وظایف فیزیوتراپیست است.

3) پس از بیمارستان: ‌کمک به بیمار جهت به دست آوردن توانایی ادامه زندگی با کیفیت ‌ مناسب است. همچنیـن ‌در زمـان حضـور فیـزیـوتـراپیسـت در بیمـارستـان منطقه حادثه دیده، این فیزیوتراپیست دارای وظایف خاصی است که باید آن را اجرا کند، این وظایف شامل موارد زیراست:
1)قبل ازوقوع: چیدمان مناسب بخش وکاهش آسیب به بیماران ناشی از پرتاب اجسام،آموزش و تهیه تجهیزات مناسب برای زمان حادثه

2)حین وقوع: تخلیه بخش فیزیوتراپی

3)بعداز وقوع: حضور مستمر در بخش‌های بستری، اعزام به ناحیه جایگاه درمان فیزیوتراپی فیـزیـوتـراپـی یکـی از بخـش‌هـای اسـاسی در سـیـسـتــم‌هــای ارائــه دهنـده خـدمـات مـرتبـط بـا سـلامـت اسـت. فـیـزیـوتـراپـیـسـت‌هـا بـه شـکـلی مستقل از سـایـر افـرادی کـه خدمات مرتبط با ســـلامـــت ارائـــه مـــی‌دهــنـــد و بـــر طـبــق اصــول بـرنـامـه‌هـای بـازتـوانـی و نـوتـوانی، برای احیای دوباره عملکرد و کیفیت بهتر زندگی در افرادی کـه بدون حرکت هستند یا نقص‌های حرکتی دارنـد، بـه کـار مـی‌پـردازنـد. فـیـزیـوتـراپـیـست‌ها ممکن است درگیر یکی از اهداف زیر شوند.‌بـهـبـود و حـفـظ سـلامتی اشخاص و کل جامعه جلوگیری از آسیب‌ها و محدودیت‌های عملکردی و ناتوانی‌ها در افرادی که در معرض خــطـــرتــغــیــیـــر رفــتـــارهـــای حــرکـتــی بــه دلـیــل فاکتورهای مرتبط با سلامتی یا پزشکی، عوامل تنش زای اجتماعی- اقتصادی و شیوه زندگی، قرار دارند.انـجــام مــداخـلــه‌هــا بــرای احـیــای دوبــاره تـمـامـیـت سیستم‌های اساسی بدن و مورد نیاز برای حرکت، افزایش عملکرد و بهبودی مجدد، به حداقل رساندن عدم ظرفیت مربوطه، و بهبود کیفیت زندگی در افراد و گروه‌هایی است که در اثـــر آســیـــب‌هـــا، مـحــدودیــت‌هــای حــرکـتــی و ناتوانی‌ها دچار مشکلات حرکتی شده اند. فـیـزیـوتـراپـیـسـت ممکن است در مکان‌های گــونــاگــونـی بـرای رسـیـدن بـه اهـدافـش بـهکـار بپردازد. درمان و بازتوانی معمولا در جامعه و مراکز مــراقبتـی حـاد انجـام مـی‌شـود کـه ممکـن اسـت شامل موارد زیر باشد، اما تنها به آن ها محدود نمی‌شود.

آسایشگاه‌ها

بیمارستان‌ها

مراکز نگهداری

مراکز بازتوانی و اقامتگاه‌ها

مطب/ کلینیک‌های خصوصی فیزیوتراپی

درمانگاه بیماران سرپایی

مراکز اجتماعی: مراکز مراقبت های مرتبط با سلامتی اولیه، خانه‌های اشخاص

 

امیدوارم از خواندن این مقاله رضایت کافی راداشته باشید ممنون از اینکه به وب سایت آلتین مد سر زدید شما می توانید برای خواندن مقالات بیشتر به وبلاگ آلتین مد سر بزنید وهمچین میتوانید برای دیدن آخرین محصولات تولیدی شرکت آلتین مد میتوانید به بخش فروشگاه بروید.در آخر این مقاله بسیار خرسند می شویم که مارا از نظرات خود بهره مند سازید.

 

 

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است