خرداد ۲, ۱۳۹۷

نوروبریج بازیابی توان حرکتی اندام فلج

نوروبریج بازیابی توان حرکتی اندام فلج بازیابی توانایی کنترل ماهیچه ها به افراد فلج به  کمک فناوری نوروبریج امید بزرگی برای معلولان حرکتی است.     به […]