خرداد ۹, ۱۳۹۷

اصول توانبخشی سالمندان

توانبخشی مجموعه ای است که اقداماتی هدفمند را ، در جهت قادرسازی شخص معلول، به منظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، […]