خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

مشکلات معلولین در استفاده از پلکان و تجهیزات مرتبط برای آن

مشکلات معلولین در استفاده از پلکان و تجهیزات مرتبط برای آن معلولان بخشی از افراد جامعه اند که شناسایی آن ها و درک موقعیت، نیازها و […]